Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Topoľčany
 
 

Etický kódex zamestnanca

E T I C K Ý    K Ó D E X

zamestnancov Mesta Topoľčany

Čl. l
Úvodné ustanovenia

1. Cieľom etického kódexu je stanoviť základné zásady a pravidlá správania sa zamestnancov
    samosprávy, ktoré je každý zamestnanec povinný ctiť a dodržiavať, a vytvárať tak základ
    pre budovanie a udržiavanie dôvery verejnosti vo výkon samosprávy.
2. Účelom kódexu je posilňovať a podporovať etické a morálne hodnoty správania sa zamest-
    nancov samosprávy pri výkone svojich pracovných povinností a vo vzťahu k verejnosti.
3. Etický kódex je záväznou normou správania sa zamestnanca samosprávy mesta Topoľčany.


Čl. 2
Základné princípy správania sa zamestnávateľa

1. Zamestnávateľ si riadne plní svoje povinnosti voči zamestnancom v súlade s Ústavou
    Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi
    a vnútornými predpismi.
2. Zamestnávateľ vytvára zamestnancom dôstojné podmienky pre riadny výkon ich povin-
    ností a podporuje možnosti ďalšieho vzdelávania zamestnancov.
3. Zamestnávateľ vytvára zamestnancom zdravé pracovné a súťažné podmienky pre odborný
    a profesný rast zamestnancov.


Čl. 3
Základné princípy správania sa zamestnanca

1. Zamestnanec vykonáva svoju prácu v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi
    a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi zamestná-
    vateľa.
2. Zamestnanec vykonáva svoju prácu na náležitej odbornej úrovni, ktorú si v prípade potreby
    štúdiom priebežne prehlbuje, s najväčšou mierou slušnosti, porozumenia, ochoty a bez
    akýchkoľvek predsudkov.
3. Zamestnanec voči verejnosti vystupuje zdvorilo a s úctou, nie je však povinný znášať
    vulgárne prejavy a urážky a konať s osobami, ktoré nedodržiavajú základné pravidlá
    slušného správania.
4. Zamestnanec vo vzťahu k nadriadeným zamestnancom preukazujú náležitú úctu, svedo-
    mite, dôsledne a efektívne si plní zverené úlohy, pracuje kreatívne podľa možnosti svojho
    pracovného zaradenia.
5. Nadriadení zamestnanci vo vzťahu k podriadeným zamestnancom pristupujú v plnej úcte
    a dôstojnosti, rozumne a spravodlivo rozdeľujú pracovné úlohy, hodnotia čestne, objektív-
    ne a spravodlivo, nezneužívajú právomoci nadriadeného voči podriadeným a dbajú na to,
    aby sa dodržiavala zásada rovnakého a antidiskriminačného zaobchádzania a odmeňovania
    zamestnancov.
6. Zamestnanec pri práci v kolektíve pracuje tolerantne, vyhýba sa konfliktom a nevyvoláva
    ich.
2

7. Zamestnanec si uvedomuje význam svojich postojov a prejavov pre verejnú mienku,
    svojím správaním prispieva k vytváraniu a upevňovaniu dobrej povesti orgánov samo-
    správy najmä tým, že poskytuje kladný osobný príklad v postojoch k verejným veciam.
8. Zamestnanec robí rozhodnutia a rieši záležitosti objektívne na základe ich skutkovej
    podstaty, prihliadajúc k právne relevantným skutočnostiam, a bez zbytočných prieťahov.
    Nejedná svojvoľne na ujmu akejkoľvek osoby, skupiny osôb alebo orgánu či právnickej
    osoby alebo ich zložky, ale naopak presadzuje práva a záujmy subjektov nestranne. Je
    povinný riadne zdôvodniť svoje rozhodnutia; je však oprávnený odmietnuť poskytnutie
    tých informácií, ktorých poskytnutie zakazuje zákon alebo vykonávacie predpisy.
9. Zamestnanec nakladá s informáciami získanými pri výkone samosprávy s potrebnou
    dôvernosťou a poskytuje im príslušnú ochranu. Prihliada pritom patrične k právu verejnosti
    na prístup k informáciám v rozsahu danom príslušnými zákonmi (zákon č. 211/2000 Z.z.
    o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a doplnkov).


Čl. 4
Konflikt záujmov

1. Zamestnanec nepripustí, aby došlo ku konfliktu jeho súkromného záujmu s jeho postave-
    ním ako zamestnanca v samospráve. Súkromný záujem zahrňuje akúkoľvek výhodu pre
    neho, jeho rodinu, blízke osoby a právnické alebo fyzické osoby, s ktorými mal alebo má
    osobnostné alebo osobité vzťahy.
2. Zamestnanec sa nezúčastní žiadnej činnosti, ktorá sa nezlučuje s riadnym výkonom jeho
    pracovných povinností alebo ktorá tento výkon obmedzuje.


Čl. 5
Dary a iné výhody

1. Zamestnanec nevyžaduje ani neprijíma dary, pozornosti ani iné výhody, ktoré by mohli
    reálne, alebo zdanlivo ovplyvniť rozhodovanie vo veci, narušiť profesionálny prístup
    k veci, alebo ktoré by bolo možné považovať za odmenu za prácu, ktorá je jeho povin-
    nosťou. Zároveň ani nenavádza tretie osoby na poskytovanie darov, ktoré by mohli vplý-
    vať na riadne plnenie pracovných povinností zamestnanca.
2. Zamestnanec nepripustí, aby sa v súvislosti so svojím zamestnaním v samospráve dostal do
    pozície, v ktorej je viazaný oplatiť preukázanú službu alebo výhodu, alebo ktorá ho zbavuje
    nestrannosti a nezávislosti pri rozhodovaní.
3. Zamestnanec v súvislosti s jeho zamestnaním v samospráve odmietne alebo neprijme ponú-
    knutú výhodu od tretej osoby.
4. Zamestnanec je povinný vyhnúť sa i v súkromnom živote takému správaniu a činnostiam,
    ktoré by mohli znížiť dôveru verejnosti v samosprávu, alebo dokonca zadať dôvod k vy-
    dieraniu zamestnanca v dôsledku jeho konania v rozpore s právnymi predpismi alebo
    etickými normami.

 

3

Čl. 6
Zneužitie úradného postavenia

1. Zamestnanec nezneužíva výhody plynúce z jeho postavenia, ani informácie získané pri
    plnení úloh pre získanie akéhokoľvek majetkového, či iného prospechu.
2. Zamestnanec neponúka ani neposkytuje žiadne výhody, akýmkoľvek spôsobom spojeným
    s jeho postavením v samospráve, pokiaľ to neumožňuje zákon.
3. Zamestnanec neuvádza vedome do omylu ani verejnosť, ani ostatných zamestnancov.
4. Zamestnanec je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel
    pri plnení svojich úloh a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným oso-
    bám, pričom táto povinnosť trvá i po skončení pracovného pomeru; to neplatí, ak ho tejto
    povinnosti zbavil štatutárny orgán alebo ním poverená osoba.


Čl. 7
Oznámenie neprípustnej činností

1. Zamestnanec v prípade, že zistí stratu alebo škodu na majetku samosprávy, podvodné alebo
    korupčné konanie, oznámi túto skutočnosť svojmu nadriadenému.
2. V prípade, že je zamestnanec požiadaný, aby konal v rozpore s právnymi predpismi,
     kódexom alebo spôsobom, ktorý predstavuje možnosť zneužitia úradnej moci, odmietne
     také konanie a oznámi túto skutočnosť svojmu nadriadenému.
3. Zamestnanec je povinný vyhnúť sa konfliktu záujmov a predchádzať takým situáciám,
    ktoré môžu vyvolať podozrenie z konfliktu záujmov.


Čl. 8
Záverečné ustanovenia

1. Tento kódex je zverejnený na informačnom mieste pre zamestnancov pred sekretariátom.
2. Kódex nadobúda účinnosť dňom podpisu.

 

         Ing. Peter   B a l á ž
                 primátor mesta
                 Topoľčany


 

dnes je: 25.8.2019

meniny má: Ľudovít

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka