Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Topoľčany
 
 

Rokovací poriadok komisie na ochranu verejného záujmu

R o k o v a c í p o r i a d o k
komisie na ochranu verejného záujmu

Čl. 1
Základné ustanovenie

     Komisia na ochranu verejného záujmu (ďalej len "komisia") sa zriaďuje a plní úlohy podľa

Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.  ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len "ústavný zákon").

Čl. 2
Zloženie komisie

     1. Počet členov a zloženie komisie sa riadi čl. 7 ods. 5 ústavného zákona. Komisia sa skladá zo zástupcov politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov, z ktorých je zložené mestské zastupiteľstvo, a to tak, že každá politická strana alebo politické
hnutie a nezávislí poslanci majú v komisii po jednom zástupcovi. Členov komisie schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
     2. Komisia musí mať aspoň troch členov. Ak sa tento počet nedosiahne spôsobom uvedeným v odseku 1, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia, ktorá má v mestskom zastupiteľstve najvyšší počet poslancov.

     3. Členstvo v komisii zaniká:

         a) písomným vzdaním sa členstva v komisii bez uvedenia dôvodu,

         b) zmenou politickej príslušnosti člena komisie, ktoré spôsobí nesúlad zloženia komisie

             s ústavným zákonom,

         c) odvolaním člena komisie obecným zastupiteľstvom,

         d) smrťou.

         K zániku členstva v komisii podľa písm. a) a c) dochádza dňom zvolenia nového člena

komisie. K zániku členstva v komisii podľa písm. b) dochádza dňom doručenia písomného oznámenia predsedovi komisie.

     4. Ak dôjde v čase platného zvolenia komisie k zmene v politickej príslušnosti člena komisie tak, že nastane nesúlad s ústavným zákonom, dotknutý člen komisie je povinný vzdať sa svojej funkcie a oznámiť túto skutočnosť bezodkladne, v písomnej forme, predsedovi komisie. Predseda komisie vyzve príslušnú organizačnú úroveň (mestskú) politickej strany alebo politického hnutia, ktoré sú touto zmenou dotknuté, aby predložili návrh na doplnenie nového člena. 

     5. Ak zanikne členstvo v komisii predsedovi komisie, vyzve podpredseda komisie príslušnú organizačnú úroveň politickej strany alebo politického hnutia, ktoré sú touto zmenou dotknuté, aby predložili návrh na doplnenie nového člena.

     6. Doplnenie nových členov komisie, resp. inú zmenu v komisii schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

     7. Do doby platného doplnenia je komisia oprávnená vykonávať len úkony, ktoré neznesú odklad. 


   Čl. 3
Predseda, podpredseda a zapisovateľka komisie

     1. Predsedu komisie (ďalej len "predseda") volí mestské zastupiteľstvo. Podpredsedu komisie (ďalej len "podpredseda") volí komisia na návrh členov komisie. Ak ani v opakovaných voľbách predseda alebo podpredseda nebude zvolený, rozhodne o predsedovi alebo podpredsedovi žreb.

     2. Predseda:

         a) riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutia a vedie ich,

         b) zastupuje komisiu navonok,

         c) podpisuje uznesenia komisie a iné písomnosti komisie, vydané v súlade s ústavným

             zákonom.

     3. Administratívne a organizačné činnosti vo vzťahu k plneniu úloh komisie zabezpečuje zamestnanec mesta, ktorého určí primátor.

     4. Zapisovateľka:

         a) spoločne s predsedom komisie pripravuje program rokovania komisie,

         b) podieľa sa na organizačno-technickom zabezpečení rokovania komisie, najmä

             na príprave a zabezpečení materiálov na rokovanie,

         c) vyhotovuje rozhodnutia a stanoviská komisie a zápisnice z rokovania komisie,

         d) vedie evidenciu materiálov a dokumentáciu z činnosti komisie,

         e) vyhotovuje záznam z rokovania komisie,

         f) podpisuje spolu s predsedom záznam z rokovania komisie.  

     5. Mestský úrad je povinný zabezpečiť preškolenie predsedu, podpredsedu  a povereného zamestnanca mesta k zákonu č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a k zákonu č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a zabezpečiť potrebnú ochranu a úschovu predložených oznámení, ku ktorým bude mať prístup iba predseda komisie a poverený zamestnanec.

     6. Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa čl. 7 a oznámenie podľa čl. 8 ods. 5 ústavného zákona podáva verejný funkcionár osobne predsedovi

alebo zapisovateľke komisie v zákonom stanovených termínoch na doručenom tlačive, v uzavretej obálke s označením "Neotvárať - oznámenie" a s uvedením odosielateľa v ľavom hornom rohu obálky.

Čl. 4
Príprava rokovania komisie

     1. Rokovanie komisie zvoláva predseda

         a) najneskôr do 14 dní po tom, čo sa dozvedel, že primátor mesta a poslanec, doručil poverenému zamestnancovi obce oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona alebo žiadosť o udelenie výnimky zo zákazov podľa čl. 8 odsek 1 až 3 ústavného zákona,

         b) ak si to vyžiada plnenie úloh komisie podľa uznesenia komisie, návrhu člena komisie

alebo na podnet alebo ak treba plniť úlohu vyplývajúcu z ústavného zákona.

     2. Pri plnení úloh podľa čl. 7 ods. 7 ústavného zákona (slobodný prístup k informáciám)

podateľňa mestského úradu bezodkladne po doručení dožiadania oznámi túto skutočnosť predsedovi komisie, ktorý obratom zvolá zasadnutie komisie. Komisia posudzuje žiadosti individuálne a je povinná vybaviť ich najneskôr do 10 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo

dňa odstránenie nedostatkov žiadosti, ak zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám neurčuje inak.   

     3. Ak bude žiadosť o poskytnutie informácie doručená priamo starostovi alebo poslancovi,

vzťahuje sa na ich konanie postup uvedený v predchádzajúcom bode.

     4. Spolu s pozvánkou oznámi predseda členom komisie aj plánovaný program rokovania komisie.

Čl. 5
Rokovanie komisie

     1. Komisia sa schádza na svojich zasadnutiach podľa potreby. Zasadnutia komisie sú neverejné. Riadi ich predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda alebo poverený člen komisie.

     2. Na začiatku rokovania predseda zistí, či je komisia uznášaniaschopná, ak komisia nie je uznášaniaschopná,  zasadnutie komisie rozpustí.

     3. Ak predseda zasadnutie komisie podľa odseku 2 nerozpustí, predloží jej na schválenie návrh programu rokovania a podľa potreby aj návrh ďalšieho postupu komisie pri rokovaní.

     4. Po schválení programu rokovania, prípadne i postupu komisie pri rokovaní predseda vykoná kontrolu uznesení z predchádzajúcich rokovaní komisie.

     5. V priebehu rokovania sa môže predseda odchýliť od schváleného programu rokovania alebo schváleného postupu len vtedy, ak zmenu schváli komisia rovnakým spôsobom, akým schválila program rokovania alebo postup komisie pri rokovaní.

     6. Predseda prizve na rokovanie komisie osobu, ktorá dala podnet na rokovanie komisie

a jej účasť je potrebná na ďalšiu činnosť komisie.

     7. Komisia môže na svoje zasadnutie pozvať aj ďalšie osoby, účasť ktorých je na prerokúvanej veci nevyhnutná. O ich prizvaní rozhodne komisia hlasovaním, ak sa o tom

uznesie nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie. Prizvané osoby sa nezúčastňujú

celého rokovania, ale len po dobu, po ktorú od nich členovia komisie požadujú vysvetlenia, vyjadrenia alebo doplnenia k oznámeniam, žiadostiam alebo podnetom. V rovnakom čase môže byť na rokovaní komisie prítomná vždy len jedna osoba, ktorá nie je členom komisie, okrem prípadu, že sa vysvetlenia týkajú tej istej veci a navzájom si odporujú.

Čl. 6
Prijímanie uznesení

     1. Komisia je spôsobilá rokovať a uznášať sa vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. V jednotlivom prípade komisia môže rozhodnúť, že je spôsobilá rokovať a uznášať sa len vtedy, ak sú na jej rokovaní prítomní všetci členovia komisie.

     2. Na prijatie uznesenia komisie je potrebný súhlas všetkých prítomných členov komisie, ak v tomto rokovacom poriadku nie je uvedené inak.

     3. Na prijatie uznesenia, ktorým sa

         a) rozhoduje o organizačno-technických otázkach rokovania komisie alebo

         b) ukladajú úlohy členom komisie alebo

         c) požaduje súčinnosť odborného aparátu úradu

je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov komisie.

Čl. 7
Záznam z rokovania komisie

     1. O priebehu rokovania komisie sa vyhotovuje stručný písomný záznam, ktorý obsahuje najmä:

         a) dátum a miesto rokovania komisie, ak je miesto odchylné od sídla úradu,

         b) menovitý zoznam prítomných a neprítomných členov komisie,

         c) program rokovania, a ak bol schválený, aj postup rokovania a jeho stručný popis,

             pokiaľ netvorí osobitnú prílohu záznamu,

         d) stručné závery vystúpení jednotlivých členov komisie,

         e) stručný obsah vysvetlení, vyjadrení alebo doplnení prizvaných osôb,

         f) text uznesenia v znení podľa návrhu,

         g) za textom jednotlivého návrhu uznesenia priebeh a výsledok hlasovania o návrhu

             uznesenia v štruktúre:

             - počet prítomných členov,

             - počet členov hlasujúcich za,

             - počet členov hlasujúcich proti,

             - počet členov, ktorí sa zdržali hlasovania,

             - počet ďalších prítomných osôb, 

         h) meno, priezvisko osoby, ktorá vyhotovila záznam,

         i) meno, priezvisko a funkciu osoby, alebo osôb, ktoré záznam podpísali,

         j) vlastnoručný podpis osoby, alebo osôb, uvedených pod písmenom i).

     2. Výpis z uznesenia v schválenom znení sa doručuje osobe, ktorej sa týka. Výpis z uznesenia podpisuje predseda.

  

Čl. 8
Nakladanie s oznámeniami a písomnosťami z činnosti komisie a ich archivovanie 

     1. Písomné oznámenia podávané verejnými funkcionármi podľa ústavného zákona a písomnosti z činnosti komisie nie je dovolené rozmnožovať a odnášať mimo sídla úradu, resp. mimo obvyklého miesta zasadnutia komisie.

     2. Za uloženie záznamu z rokovania komisie spolu s podkladovými materiálmi a ostatnými písomnosťami v sídle úradu zodpovedá poverený zamestnanec obce.

Čl. 9
Ochrana osobných údajov a povinnosť mlčanlivosti

     1. Členovia komisie a poverený zamestnanec sú povinní podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov ochraňovať osobné údaje a dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré tvoria fyzickú a ekonomickú identitu verejného funkcionára a ktoré získali v súvislosti s výkonom funkcie.

     2. Dotknuté osobné údaje možno z písomného   oznámenia poskytnúť len s písomným súhlasom verejného funkcionára.

Čl. 10
Účinnosť

     Tento rokovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia mestským zastupiteľstvom. 

     Mestské zastupiteľstvo schválilo rokovací poriadok komisie na ochranu verejného záujmu

dňa 15. marca 2005 uznesením číslo 22/2005/X./22.

        


                                                                              Ing. Pavol    S e g e š
                                                                                     primátor mesta
                                                                                        Topoľčany

Príloha č. 1
k rokovaciemu poriadku komisie na ochranu verejného záujmu     Na 13. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Topoľčanoch bola dňa 17. augusta

2004 uznesením číslo 17/2004/VI. bod 18 schválená komisia na ochranu verejného záujmu

nasledovne:

Mgr. Pavol Barborík                - za ĽS - HZDS - predseda

PhDr. Peter Jurkovič               - za SDKÚ

Július Krajčík                           - za DS

Mgr. Katarína Katonová          - za ANO

MUDr. Ján Babál                    - za KDH

PaedDr. Pavol Goga                - za SMER

     Administratívne a organizačné činnosti vo vzťahu k plneniu úloh komisie zabezpečuje zamestnanec mesta, ktorého určil primátor mesta.

Zapisovateľka: Renáta Hollánová                   

Predseda Mgr. Pavol Barborík a zapisovateľka Renáta Hollánová boli schválení uznesením číslo 22/2005/X./22 dňa 15. 3. 2005.

 

Príloha č. 2
     k rokovaciemu poriadku komisie na ochranu verejného záujmu


na 1. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Topoľčanoch bola dňa 20. decembra  2010 uznesením číslo 1/2010/VI. zriadená komisia na preberanie a archiváciu majetkových priznaní volených funkcionárov v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nasledovne:

- Štefan Grach – predseda komisie
- Ing. Daniela Ičová
- Ing. Petra Žemberu
- Petra Bačíka
- Mgr. Katarínu Katonovú
- Ing. Jozefa Kotlebu
- Kvetoslava Markovičová

Za sekretárku komisie na preberanie a archiváciu majetkových priznaní volených funkcionárov v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov bola  menovaná  Renáta Hollánová.


Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch na 2. riadnom zasadnutí  zo dňa 9. februára 2011
z dôvodu zániku mandátu poslanca MsZ p. Petra Bačika  zvolilo za člena za člena komisie na preberanie preberanie a archiváciu majetkových priznaní volených funkcionárov v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov poslanca MsZ Ing.  Karola Zaťku.


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka