Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Topoľčany
 
 

Zasadnutia mestského zastupiteľstva


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 25.6.2003

5

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V T O P O Ľ Č A N O C H
_________________________________________________
U Z N E S E N I E číslo 5/2003

z 5. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Topoľčanoch,
konaného dňa 24. júna 2003


Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch po prerokovaní jednotli-
vých bodov programu prijíma nasledovné uznesenie:


I.

Ku kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Topoľča-
noch k 24. júnu 2003

Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch

A. b e r i e n a v e d o m i e

informáciu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľs- tva v Topoľčanoch k 24. júnu 2003

B. m e n í

1. vlastné uznesenie MsZ č. 4/2003/IV. v bode B zo dňa
6. 5. 2003 nasledovne:
Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch
B. s ú h l a s í
so zvýšením ceny základného nájomného za byty v majetku
mesta nasledovne:
1. byty I. kategórie určené na odpredaj - zvýšiť cenu zá-
kladného nájomného o 95 %, v súlade s cenovým výmerom
MF SR č. R1/2003
2. byty I. kategórie vyňaté z odpredaja /obytné domy Puš-
kinova 1439, Bernolákova 1499, J. Matušku 2800, Palá-
rikova 4082, Nám. M. R. Štefánika 25 a 30 - zvýšiť cenu
základného nájomného o 60 % nasledovne:
a/ veľkosť podlahovej plochy bytu
obytná plocha bytu 17,50 Sk/m2
vedľajšia plocha bytu 8,20 Sk/m2
b/ základné prevádzkové zariadenie bytu
I. kategória 3 156,00 Sk/rok
c/ ostatné zariadenia a vybavenie bytu
sporák 30 Sk/mes.
kuchynská linka 30 Sk/mes.
vstavaná skriňa 19 Sk/mes.
elektrický bojler 19 Sk/mes.


2

prietokový ohrievač 19 Sk/mes.
zdroj tepla na vykurovanie 19 Sk/mes.
merače pre tepelnú energiu a vodu 19 Sk/mes.
3. byty II. kategórie vyňaté z odpredaja /obytné domy
Krušovská 1436, 1472, 1481, V. Beniaka 1441, 1463
a Bernolákova 1515/ zvýšiť cenu základného nájomného
o 50 % nasledovne:
a/ veľkosť podlahovej plochy bytu
obytná plocha bytu 10,90 Sk/m2
vedľajšia plocha bytu 6,50 Sk/m2
b/ základné prevádzkové zariadenie bytu
II. kategória 2 592 Sk/rok
c/ ostatné zariadenie a vybavenie bytu
sporák 30 Sk/mes.
kuchynská linka 30 Sk/mes.
vstavaná skriňa 19 Sk/mes.
elektrický bojler 19 Sk/mes.
prietokový ohrievač 19 Sk/mes.
zdroj tepla na vykurovanie 19 Sk/mes.
merače pre tepelnú energiu a vodu 19 Sk/mes.
4. byty IV. kategórie - zvýšenie ceny základného nájomné-
ho 0 %
5. zvýšené ceny základného nájomného uplatniť od 1.6.2003

2. vlastné uznesenie MsZ č. 36/2002/VIII./5 v bode B/2 zo dňa
3. 12. 2002 nasledovne:
pod bodom 29 vypustiť Okresný úrad Topoľčany a nahradiť
menom Bibiána Beňová, Streďanská 1790 Topoľčany

3. vlastné uznesenie MsZ č. 4/2003/XI. bod 21 zo dňa
6. 5. 2003 nasledovne:
názov MFK VTJ Topoľčany sa zmenil na MFK TOPVAR Topoľčany


II.

K informatívnej správe o činnosti oddelenia výstavby a životného
prostredia MsÚ

Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch

b e r i e n a v e d o m i e

informatívnu správu o činnosti oddelenia výstavby a životného prostredia MsÚ


III.

K výročnej správe a. s. TOPVAR Topoľčany za rok 2002

Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch

b e r i e n a v e d o m i e

výročnú správu a. s. TOPVAR Topoľčany za rok 2002


3

IV.

K výročnej správe Nadácie Ľudovíta Štúra v Topoľčanoch za rok 2002

Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch

A. b e r i e n a v e d o m i e

1. výročnú správu Nadácie Ľudovíta Štúra v Topoľčanoch
za rok 2002 s pripomienkou
2. stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských činností
MsZ

B. s c h v a ľ u j e

výročnú správu Nadácie Ľudovíta Štúra v Topoľčanoch za rok
2002

V.

K organizačným opatreniam


1. Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch

A. b e r i e n a v e d o m i e

1. dodatok k programu ekonomického a sociálneho rozvoja
mesta Topoľčany na roky 2003 - 2006
2. stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských čin-
ností MsZ

B. s ú h l a s í

s dodatkom k programu ekonomického a sociálneho rozvoja
mesta Topoľčany na roky 2003 - 2006 s pripomienkami

2. Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch

A. b e r i e n a v e d o m i e

1. návrh VZN č. 7/2003 o cenách nájmu v obytných blokoch
č. 207 a 208 sídl. Stred II./2 a o členení prostried-
kov nájmu
2. stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských čin-
ností MsZ
3. stanovisko komisie sociálnej a bytovej MsZ

B. s c h v a ľ u j e

VZN č. 7/2003 o cenách nájmu v obytných blokoch č. 207
a 208 sídl. Stred II./2 a o členení prostriedkov nájmu

3. Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch

A. b e r i e n a v e d o m i e

1. návrh na úpravu ceny nájomného u bytov, ktoré sa nachá-

4

dzajú v komplexe areálov základných škôl a materských
škôl v meste
2. stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských čin-
ností MsZ
3. stanovisko komisie sociálnej a bytovej MsZ

B. s c h v a ľ u j e

1. zvýšenie nájomného od 1. 7. 2003 u bytov, ktoré sa na-
chádzajú v komplexe areálu jednotlivých základných a materských škôl nasledovne:
- ZŠ Tribečská - nájomca p. Pacoň
- ZŠ Gagarinova - nájomca p. Pecháč
- ZŠ Gogoľova - nájomca p. Pazall
- ZŠ Škultétyho - nájomca p. Thier
- MŠ Lipová - nájomca p. Uškovič
zvýšiť cenu základného nájomného o 60 % nasledovne:
a/ veľkosť podlahovej plochy bytu
obytná plocha bytu 17,50 Sk/m2
vedľajšia plocha bytu 8,20 Sk/m2

b/ základné prevádzkové zariadenie bytu
I. kategória 3 156,00 Sk/rok

c/ ostatné zariadenia a vybavenia bytu
sporák 30,- Sk/mes.
kuchynská linka 30,- Sk/mes.
vstavaná skriňa 19,- Sk/mes.
elektrický bojler 19,- Sk/mes.
prietokový ohrievač 19,- Sk/mes.
zdroj tepla na vykurovanie 19,- Sk/mes.
merače pre tepelnú energiu a vodu 19,- Sk/mes.

C. ž i a d a

prednostku MsÚ

zabezpečiť vykonanie inventarizácie bytov vo vlastníc-
tve mesta a previerku nájomného u bytov vo vlastníctve
mesta, ktoré nie sú súčasťou obytných domov

4. Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch

A. b e r i e n a v e d o m i e

1. informáciu o hospodárení športových klubov v majetku
mesta
2. stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských čin-
ností MsZ
3. stanovisko komisie školstva, mládeže, kultúry a špor-
tu MsZ

B. ž i a d a

zástupcov MFK Horná Nitra Topoľčany, MFK VTJ Topoľčany
a MFK TOPVAR Topoľčany o komplexnú správu o hospodárení
jednotlivých klubov za obdobie ich činnosti a ich vzťah
k Mestskému futbalovému klubu TOPVAR Topoľčany


5

5. Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch

A. b e r i e n a v e d o m i e

1. návrh ekonomického a právneho oddelenia MsÚ na rie-
šenie požiadavky predkladania informácií o stave mests-
kého majetku, ktorý užívajú jednotlivé športové kluby
2. stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských činností
MsZ
3. stanovisko komisie školstva, mládeže, kultúry a športu MsZ

B. s ú h l a s í

s uzatvorením dodatkov k nájomným zmluvám s jednotlivými
športovými klubmi tak, aby v mesiaci marci predložili sprá-
vu za predchádzajúci rok v členení:
- vykonanie bežnej údržby prenajatého objektu s konkrétnym
finančným vyjadrením
- počet nájomcov v prenajatom objekte
- spôsob použitia poskytnutej dotácie s konkrétnym finanč-
ným vyjadrením

C. u k l a d á

prednostke MsÚ

zabezpečiť vypracovanie osnovy rozboru hospodárenia pre
športové kluby

6. Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch

A. b e r i e n a v e d o m i e

1. správu z previerky pohľadávkok na nájomnom a službách
spojených s bývaním u bytov vo vlastníctve mesta Topoľ-
čany za roky 2000 - 2002
2. stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských čin-
ností MsZ
3. stanovisko komisie sociálnej a bytovej MsZ

B. s ú h l a s í

s úhradou pohľadávok za roky 2000 - 2002 vo výške
252 570,- Sk po zapracovaní do rozpočtu mesta pri úprave
rozpočtu

7. Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch

A. b e r i e n a v e d o m i e

1. žiadosť OKTAN a. s. Kežmarok o odkúpenie nehnuteľnosti
parc. č. 4784/9 v kat. úz. Topoľčany
2. stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských čin-
ností MsZ

B. n e s ú h l a s í6

s odpredajom nehnuteľnosti parc. č. 4784/9 o výmere 4803 m2
v kat. úz. Topoľčany v prospech firmy OKTAN a. s. Kežmarok
za nimi navrhnutnú cenu Sk 270,-/m2

C. t r v á

na svojom pôvodnom uznesení

D. u k l a d á

prednostke MsÚ

v prípade neodkúpenia za cenu schválenú MsZ zabezpečiť
uzatvorenie nájomnej zmluvy o prenájme predmetného pozemku
v zmysle VZN mesta

8. Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch

A. b e r i e n a v e d o m i e

1. žiadosť TESCO STORES SR a. s. Bratislava o kúpu pozemku
parc. č. 5447/95 v kat. úz. Topoľčany
2. stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských čin-
ností MsZ

B. s ú h l a s í

s odpredajom nehnuteľnosti parc. č. 5447/95 v kat. úz.
Topoľčany o výmere 9 m2 firme TESCO STORES SR a. s. Brati-
slava, IČO 31321828 za Sk 1863,-/m2 + náklady na znalecký
posudok

9. Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch

A. b e r i e n a v e d o m i e

1. návrh na odpredaj pozemku parc. č. 5127 v kat. úz. To- poľčany na výstavbu obchodného centra
2. stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských čin-
ností MsZ
3. stanovisko komisie verejného poriadku, verejnoprospeš-
ných služieb a životného prostredia MsZ
4. stanovisko komisie regionálneho rozvoja a európskych
štrukturálnych fondov
5. stanovisko komisie výstavby, územného plánovania a
dopravy MsZ
6. návrh na využitie finančných prostriedkov z predaja
pozemku pod obchodné centrum na sídl. Východ
7. stanovisko MsV č. 4
8. stanovisko MsV č. 5

B. n e s ú h l a s í

s odpredajom nehnuteľnosti parc. č. 5127 v kat. úz. To-
poľčany
7

10. Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch

A. b e r i e n a v e d o m i e

1. správu z prerokovania Zmien a doplnkov č. 4 územného
plánu sídelného útvaru Topoľčany - urbanistickej štúdie
umiestnenia centra obchodu a služieb, vyhodnotenie sta-
noviska podmienok
2. stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských čin-
ností MsZ
3. stanovisko komisie výstavby, územného plánu a dopravy
MsZ
4. stanovisko komisie sociálnej a bytovej MsZ

B. s c h v a ľ u j e

1. návrh na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach
k návrhu Zmien a doplnkov č. 4 územného plánu sídel-
ného útvaru Topoľčany - urbanistickej štúdie umiest-
nenia centra obchodu a služieb (COS)
2. návrh Zmien a doplnkov č. 4 územného plánu sídelného
útvaru Topoľčany - urbanistickú štúdiu umiestnenia
COS vypracovanú Ing. arch. Mariánom Luptákom a
Ing. arch. Mariánom Hanzalíkom a kol. z Bratislavy
z 04/2003
3. návrh VZN č. 8/2003 o Zmenách a doplnkoch č. 4 územ-
ného plánu sídelného útvaru Topoľčany

11. Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch

A. b e r i e n a v e d o m i e

1. návrh na vyplatenie polročných mimoriadnych odmien
pre volených funkcionárov mesta (primátor, zástupca
primátora a hlavný kontrolór)
2. stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských čin-
ností MsZ

B. s ú h l a s í

s vyplatením mimoriadnych odmien za I. polrok 2003
v zmysle odmeňovacieho poriadku nasledovne:
- Ing. Pavol Segeš, primátor mesta - odmena vo výške
45 tis. Sk
- PaedDr. Ján Emila, zástupca primátora - odmena vo výške
18 tis. Sk
- Ing. arch. Otto Hodál, hlavný kontrolór - odmena vo výške 18 tis. Sk

12. Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch

A. b e r i e n a v e d o m i e

1. žiadosť Mgr. Ľubomíra Kmotorku o zákonné prerokovanie
žiadosti o pridelenie bytu
2. stanovisko komisie sociálnej a bytovej MsZ8

B. k o n š t a t u j e , že

žiadosť občana Mgr. Ľubomíra Kmotorku bola zákonne prero-
kovaná na zasadnutí MsZ dňa 11. 3. 2003

C. t r v á

na svojom pôvodnom stanovisku, t.j. zamietnuť pridelenie
bytu Mgr. Ľubomírovi Kmotorkovi

13. Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch

A. b e r i e n a v e d o m i e

1. žiadosť Topoľčianskej hokejbalovej únie o poskytnutie
finančného príspevku
2. stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských čin-
ností MsZ
3. stanovisko komisie školstva, mládeže, kultúry a športu
MsZ

B. s ú h l a s í

s poskytnutím finančného príspevku pre Topoľčiansku ho-
kejbalovú úniu vo výške 5000,- Sk z Fondu poslancov
po predložení dokladov

14. Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch

A. b e r i e n a v e d o m i e

1. žiadosť Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami
o finančnú pomoc
2. stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských čin-
ností MsZ

B. s ú h l a s í

s poskytnutím finančného príspevku pre Zväz postihnutých
civilizačnými chorobami vo výške 5000,- Sk z Fondu pos-
lancov po predložení dokladov

15. Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch

A. b e r i e n a v e d o m i e

1. žiadosť spol. s r. o. TOMA Topoľčany o úhradu nákla-
dov za vodné a stočné Pod kalváriou 295 a 296 za rok
2002
2. stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských čin-
ností MsZ
3. stanovisko komisie sociálnej a bytovej MsZ

B. s ú h l a s í

s úhradou nákladov za spotrebu vody v objekte č. 295
a 296 Pod kalváriou za rok 2002 vo výške 321 937,50 Sk


9

firme TOMA spol. s r. o. Topoľčany po zaradení do rozpočtu
mesta

16. Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch

A. b e r i e n a v e d o m i e

1. žiadosť ŠK COOPEX o úhradu nákladov za rozbor bazé-
novej vody
2. stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských čin-
ností MsZ

B. n e s ú h l a s í

s úhradou nákladov za rozbor bazénovej vody za rok 2002
pre ŠK COOPEX Topoľčany

17. Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch

A. b e r i e n a v e d o m i e

1. návrh na odkúpenie hnuteľných vecí nachádzajúcich sa
na autobusovej stanici
2. stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských čin-
ností MsZ

B. s ú h l a s í

s odkúpením hnuteľných vecí na autobusovej stanici v pre-
vádzke WC v celkovej výške Sk 15 130,10

18. Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch

A. b e r i e n a v e d o m i e

1. informáciu o predaji bytu verejnou dražbou
2. stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských čin-
ností MsZ

B. s ú h l a s í

s odpredajom nehnuteľnosti v kat. úz. Topoľčany byt č. 13
na 4. poschodí v bytovom dome súp. č. 2220 na Ul. J. Ma-
tušku v Topoľčanoch a spoluvlastnícky podiel na spoloč- ných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 49/10 000-in pre Mgr. Františka Zaťku, bytom Topoľčany,
Stummerova 1964/106 za cenu 400 000,- Sk

19. Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch

A. b e r i e n a v e d o m i e

informáciu o predaji bytu verejnou dražbou

B. s ú h l a s í

s odpredajom nehnuteľnosti v kat. úz. Topoľčany byt č. 59

10

na 7. poschodí v bytovom dome súp. č. 2699 na Ul. Ľ. Fullu
v Topoľčanoch a spoluvlastnícky podiel na spoločných čas-
tiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti
128/10 000-in pre PaedDr. Júliusa Antošíka, rozvedeného,
bytom Topoľčany, Tribečská 1549/11 za cenu 299 833,- Sk

20. Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch

A. b e r i e n a v e d o m i e

návrh komisie sociálnej a bytovej MsZ na poradovník
na pridelenie bytov s ekonomickým nájomným v obytných
blokoch č. 207 a 208 na sídl. Stred II./2

B. s c h v a ľ u j e

poradovník na pridelenie bytov s ekonomickým nájomným
v obytných blokoch č. 207 a 208 na sídl. Stred II./2 nasledovne:

garsónové byty:

1. Žemberová Veronika, Alexyho 2677
2. Rehák Roland, Ľ. Podjavorinskej 1942
3. Barátová Katarína, J. Matušku 2234
4. Gajdoš Karol, kpt. Žalmana 1714

náhradník:

5. Švoňavová Anna, Sedmikráskova 2336

1-izbové byty:

1. Ducký Jozef, Ľ. Podjavorinskej 2004
Kozačková Martina, Gagarinova 1537
2. Haluzová Marta, kpt. Jaroša 1606
3. Pudišová Alena, J. Alexyho 2677
Pudiš Peter, J. Alexyho 2677
4. Balažovič Jaroslav, Krušovská 2058
Chmelanová Lucia, Železničiarska 402
5. Štubňová Katarína, M. Benku 2423
6. Müller Jozef, J. Matušku 2178
7. Koťka Peter, Streďanská 2731
8. Selecká Miroslava, J. Matušku 2178
Molnár Jozef, Nitrianska Streda 280
9. Baniat František, M. A. Bazovského 2360
Neubauerová Ingrid, M. A. Bazovského 2348
10. Hlavina Róbert, P. O. Hviezdoslava 2169
Bartová Irena, Nemčice 362
11. Tílešová Blažena, Mudroňova 2392
Tíleš Miroslav, Mudroňova 2392
12. Ševela Peter, Palárikova 2786
13. Šípoš Róbert, kpt. Žalmana 1714
Klačanská Katarína, Solčany 774/8
14. Dubaj Dušan, J. Matušku 2220
Miková Miroslava, Ľ. Podjavorinskej 1973
15. Štefčík Ivan, J. Matušku 2148
Beňadiková Eva, P. O. Hviezdoslava 2270

11

16. Škreková Lenka, Vajanského 1974
17. Géciová Katarína, Krušovská 2091
Géci Marek, Krušovská 2091
18. Božik Martin, Clementisova 2006
Lukanová Silvia, Temeš 65
19. Grman Michal, V. Beniaka 1441
Detková Oľga, Krušovská 2302
20. Trávniková Alica, Veľké Bedzany 171
Trávnik Boris, Malé Bedzany 765
21. Tichá Tatiana, Krušovská 1950
22. Vretenárová Katarína, Gagarinova 2311
Vaňo Juraj, Tovarníky 182
23. Molnárová Zuzana, Ľ. Podjavorinskej 1973
Molnárová Jozefína, Koniarovce 156
24. Tvrdík Stanislav, Krušovská 1626
Blchová Lucia, Tribečská 1554
25. Trenčanská Katarína, Bernolákova 1500
Trenčanský Michal, Bernolákova 1500
26. Reháková Petra, D. Jurkoviča 2366
Paluš Peter, Tribečská 1620
27. Rezáková Andrea, J. Jesenského 2316
Rezák Branislav, J. Jesenského 2316
28. Matejovičová Jana, Bernolákova 2082
Poluch Ján, K. Kuzmányho 1593
29. Medeková Ivana, P. O. Hviezdoslava 2266
30. Fábik Tomáš, Muškátová 2723
31. Klačanská Zuzana, M. A. Bazovského 2351
Vrbičan Peter, Kovarce 304
32. Kozinková Barbora, Gogoľova 1888
Horváth Peter, M. A. Bazovského 2342
33. Petrinová Katarína, Stummerova 1427

Náhradníci:

35. Lovičková Simona, D. Jurkoviča 2404
Jurovský Michal, Šulekova 907, Leopoldov
36. Bilik Peter, P. O. Hviezdoslava 2328
Lančaričová Ivona, Tovarníky 333
37. Franková Monika, Malé Bedzany 7/8
Dobrotka Jozef, Snina 2056
38. Varga Róbert, Bernolákova 2037
Kurucárová Mariana, Gagarinova 1573
39. Kostoláni Richard, Ľ. Fullu 2699
Mgr. Kostolániová Daniela, Ľ. Fullu 2699
40. Šelleiová Kristína, M. Benku 2341
Šellei Henrich, Bojná 148
41. Švecová Zuzana, Horné Ozorovce 55
(prech. pobyt Stummerova 1427)
42. Čápová Iveta, Bernolákova 1500
Gyori František, Nitrianska Streda 34
43. Ing. Chudý Teodor, J. Matušku 2139
44. Gieciová Viera, Ľaliová 2172

2-izbové byty:

1. Breška Mário, Streďanská 2617
Jamrichová Mária, Kamanová 190
2. MUDr. Lisanská Mariana, Muškátová 2497

12

3. Maková Mária, J. Matušku 2220
Mako Juraj, Krušovská 2302
4. Šurkalová Slávka, P. O. Hviezdoslava 2324
Šurkala Norbert, Sedmikrásková 2320
5. Dobiášová Helena, Tovarnícka 1632
Dobiáš Peter, Tovarnícka 1632
6. Ondrejčíková Oľga, K. Kuzmányho 1593
Božik Róbert, Podhradie 123
7. Kúchová Mária, Tovarnícka 1609
8. Ing. Nemečková Iveta, P. O. Hviezdoslava 2330
Mgr. Kapusník Branislav, Kuzmice 173
9. Eliášová Zuzana, J. Matušku 2234
Eliáš Patrik, J. matušku 2234
10. Beláň Jozef, J. Matušku 2178
Mgr. Tanáčová Magdaléna, J. Jesenského 2316
11. Zaťková Ivana, Mudroňova 2392
Zaťko Michal, Mudroňova 2392
12. Mládeková Marcela, P. O. Hviezdoslava 2262
Mládek Eduard, Podhorany 213
13. Hájek Milan, Tribečská 2136
Hájeková Anna, Zlatníky 143
14. Blahák Juraj, ČSA 1870
Blaháková Katarína, Krušovská 1394
15. Bahurinská Iveta, J. Jesenského 2316
Bahurinský Pavol, Krtovce 56
16. Ing. Tarčák Martin, J. Matušku 2220
Tarčáková Ivana, M. Benku 2430
17. Božik Peter, J. Matušku 2148
Božiková Daniela, J. Matušku 2148
18. Hlásny Martin, P. O. Hviezdoslava 2165
Hlásna Marcela, P. O. Hviezdoslava 2165
19. Just Pavol, M. Benku 2341
Justová Janka, M. Benku 2341
20. Oršulová Dáša, Pivovarnícka 2278
Oršula Dušan, Krušovská 2285
21. Pušic Ľubomír, Krušovská 1436
Pušicová Iveta, Krušovská 1436
22. Švecová Zuzana, J. Jesenského 2321
Nešpor Marián, Drahovce 728
23. Šmatlák Marek, Tribečská 2275
Šmatláková Monika, Tribečská 2275
24. Pitroň Martin, D. Jurkoviča 2362
Pitroňová Mária, D. Jurkoviča 2362
25. Želísková Ľudmila, Palárikova 2785
Káčer Róbert, Kuzmice 183
26. Kostolná Silvia, Slnečná 2449
Kostolný Tomáš, Slnečná 2449
27. Tinák Vladimír, Topoľová 1839
Tináková Terézia, Topoľová 1839
28. Belanová Jaroslava, Streďanská 2536
Gašparík Karol, Horné Obdokovce 399
29. Kováčová Silvia, J. Matušku 2139
Patrovič Branislav, Kovarce 415

Náhradníci:

30. Pavlovičová Magdaléna, Krušovská 2058


13

31. Herdová Ivana, Bernolákova 2046
Cifra Peter, Urmince 357
32. Medová Natália, Fialková 2521
Herda Martin, Fialková 2391
33. Farkaš Pavol, J. Wolkra 1840
Bukovianska Erika, Horná Ves 284
34. Sitárová Monika, Krušovská 2302
Sitár Igor, Krušovská 2302
35. Tomanová Andrea, P. O. Hviezdoslava 2262
Toman marián, Jacovce 392
36. Ing. Venclová Zuzana, Gogoľova 1882
37. Bojda Ľubomír, P. O. Hviezdoslava 2324
Beniakovská Martina, Agátová 2803
38. MUDr. Matejovičová Eva, Hrebíčková 1931
39. Just Peter, M. Benku 2341
Šuľová Romana, Prašice 656

C. s ú h l a s í

1. s pridelením 1-izbového bytu mimo poradovníka pre
MUDr. Andreu Krajčíkovú, bytom Prievidza, Ul. Majer-
níka 290.
Pridelenie bytu odporúča komisia sociálna a bytová
MsZ na základe VZN č. 7/2002, čl. 9, ods. 1, písm. b
(vo verejnom záujme mesta).
2. s pridelením 2-izbového bytu č. 31 v obytnom bloku
Bernolákova 1499, pre p. Ľubicu Ďurčekovú, bytom
Gagarinova 1578 a Tomáša Ďurčeka, bytom Malé Bedzany
č. 78, vzhľadom na to, že sociálny poradovník je vyčer-
paný a došlo by k nedoplatku na nájomnom. Uvedený byt
je vyčlenený z odpredaja.

D. ž i a d a

prednostku MsÚ

pripraviť všetky doklady o pridelení bytu a zmluvu
o nájme bytu v obytnom dome č. 30 na Nám. M. R. Štefánika
p. Róbertovi Wassovi a komplexný návrh na pridelenie tohto bytu p. Isenu Aliu, bytom B. Nemcovej 1906/7

21. Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch

A. b e r i e n a v e d o m i e

1. návrh na odpis pohľadávky v Komunálnych službách v lik-
vidácii Topoľčany
2. stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských čin-
ností MsZ

B. s ú h l a s í

s odpisom pohľadávky v š. p. Komunálne služby v likvidácii
Topoľčany vo výške Sk 6215,-

22. Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch

A. b e r i e n a v e d o m i e

14

1. informáciu právneho oddelenia MsÚ o odpredaji výmenní-
kovej stanice na Streďanskej ulici
2. stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských činností
MsZ

B. s ú h l a s í

s odpredajom nehnuteľnosti v kat. úz. Topoľčany, a to
stavba súp. č. 2013 dom (nefunkčná kotolňa a výmenní-
ková stanica) na pozemku parc. č. 5291 zastavaná plocha
o výmere 281 m2, na sídlisku "E2" v Topoľčanoch pre
dpt. Jozefa Hanuša - INMAT, IČO 14 098 318, so sídlom Sol-
čany, Ul. 1. mája 159 za cenu 1 500 000,- Sk za účelom
zriadenia obchodnej prevádzky

23. Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch

A. b e r i e n a v e d o m i e

1. návrh na vyplatenie odmeny pre p. Gejzu Golešinyho,
bytom Topoľčany
2. stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských činností
MsZ
3. stanovisko komisie školstva, mládeže, kultúry a športu
MsZ

B. s ú h l a s í

s vyplatením odmeny vo výške 3000,- Sk z Fondu poslancov
p. Gejzovi Golešinymu za dlhoročnú propagáciu mesta To-
poľčany vo vývesných tabuliach mesta

24. Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch

A. b e r i e n a v e d o m i e

návrh rady školy pri ZŠ Hollého na menovanie riaditeľa
školy

B. o d p o r ú č a

primátorovi mesta

menovať do funkcie riaditeľa školy ZŠ Hollého Topoľčany
PaedDr. Ľubomíra Naštického ku dňu 1. 7. 2003

25. Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch

A. b e r i e n a v e d o m i e

návrh poslanca MsZ p. Júliusa Krajčíka na vymenovanie
členov komisie pre vypracovanie návrhu rokovacieho po-
riadku MsZ

B. o d p o r ú č a

primátorovi mesta


15

vymenovať komisiu pre vypracovanie návrhu rokovacieho po-
riadku MsZ v zložení:

- JUDr. Edita Brösztlová
- Ing. arch. Otto Hodál
- Mgr. Dušan Jedinák
- Ing. Karol Zaťko
- Mgr. Pavel Barborík
- Ing. Ján Feješ
- RNDr. Pavel Valach
- PaedDr. Pavol GogaIng. Pavol Segeš Ing. Katarína Krajčovičová
primátor mesta prednostka MsÚ
Topoľčany Topoľčany

Overovatelia:

Ing. Karol Z a ť k o

RNDr. Pavel V a l a c h


dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka