Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Topoľčany
 
 

Verejná obchodná súťaž - Predaj nehnuteľnosti - Chata na Duchonke

Mesto Topoľčany vypisuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností v k. ú. Prašice, a to chaty súp. č. 966 na pozemku parc. reg. „C“ č. 3548/66 spolu s pozemkom parc. reg. „C“ č. 3548/66 zastavaná plocha o výmere 118 m² za minimálnu vyvolávaciu cenu 14.900,- €.

Mesto Topoľčany stanovuje zábezpeku vo výške 3.000,- € pre každého záujemcu, ktorú je potrebné zložiť na účet Mesta Topoľčany vedený vo VÚB a.s., číslo účtu: 227 192/0200,  VS: 2311 a fotokópiu výpisu priložiť do obálky s ponukou. Zábezpeka musí byť poukázaná na účet Mesta Topoľčany najneskôr v deň uzávierky obchodnej verejnej súťaže, t. j. 26.08.2013 do 15.00 hod.

V prípade, že zábezpeka nebude zložená, ponuka bude z obchodnej verejnej súťaže vylúčená.  Po skončení obchodnej verejnej súťaže Mesto Topoľčany vráti každému neúspešnému záujemcovi zábezpeku najneskôr do 7 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk. Úspešnému záujemcovi bude zábezpeka odpočítaná z kúpnej ceny.
V prípade zmarenia obchodnej verejnej súťaže úspešným záujemcom, zábezpeka prepadne a bude použitá na úhradu vzniknutých nákladov.

Úspešný záujemca je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu a zaplatiť celú kúpnu cenu do 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, t. j. do 26.09.2013. Pri nedodržaní týchto podmienok prepadne zábezpeka zložená na účet mesta Topoľčany a nehnuteľnosti budú odpredané ďalšiemu záujemcovi v poradí.

Obchodnej verejnej súťaže sa môžu zúčastniť osoby spĺňajúce nasledovné podmienky:
• fyzická osoba staršia ako 18 rokov predloží fotokópiu občianskeho preukazu, 
• právnická osoba predloží originál, resp. overenú fotokópiu výpisu z príslušného registra nie staršieho ako 3 mesiace,
• čestné vyhlásenie o neexistencii dlhov uchádzača voči mestu Topoľčany,
• potvrdenie o poukázaní zábezpeky na účet mesta Topoľčany.

Predložená ponuka (v zalepenej obálke, označenej heslom) musí obsahovať meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, ponúkanú cenu a všetky požadované doklady, vyplývajúce z obchodnej verejnej súťaže.

Ponuky žiadame doručiť do 26.08.2013 do 15.00 hod. do podateľne Mesta Topoľčany – Mestského úradu, alebo poštou na adresu Mesto Topoľčany – MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany. Ponuky je treba predložiť v uzatvorenej obálke, spolu s požadovanými dokladmi, označenej heslom:
“Obchodná verejná súťaž – chata Duchonka“. NEOTVÁRAŤ!

Pri rovnosti ponúk rozhoduje dátum a hodina doručenia ponuky.
Vlastník nehnuteľností si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu z ponúk.

Oboznámiť sa s listom vlastníctva, snímkou z mapy a znaleckým posudkom je možné v dňoch od 08.07.2013 až 23.08.2013 v čase od 8:00 – 11:00 a od 12:00 – 15:00 hod. na oddelení právnom MsÚ v Topoľčanoch, 1. poschodie, č. dverí 229.
Tvaromiestna obhliadka je možná v dňoch 08.07.2013 – 23.08.2013   na základe telefonického dohovoru na čísle 038/5340142, resp. e-mailom na adrese ladislav.novotny@topolcany.sk.

Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční dňa 27.08.2013 o 14.00 hod. v kanc. č. 224 (MsÚ v Topoľčanoch, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 1. poschodie, oddelenie právne). Otvárania obálok sa môžu zúčastniť fyzické osoby a štatutárne orgány právnických osôb, ktoré ponuku podali, alebo nimi poverené osoba na základe notársky overenej plnej moci.

Bližšie informácie získate na oddelení právnom MsÚ Topoľčany, na tel. č. 038/53 40 229,       alebo na www.topolcany.sk.

V Topoľčanoch, 01.07.2013

 

   

        Ing. Peter Baláž
          primátor Mesta Topoľčany


dnes je: 24.2.2017

meniny má: Matej

Dnes má službu:

Kamea
Moyzesova ul.

038/5326300

ďalšie dni

Piatok 24.2.
Kamea
Moyzesova ul.
038/5326300
Sobota 25.2.
Kamilka
Ul. 17. novembra
038/5324837
Nedeľa 26.2.
Medea
Bernolákova 4207/19
Pondelok 27.2.
Veronika
M. Benku 4016/23
0948 069 700
Utorok 28.2.
Melissa
Továrnická 1029/12,
955 01 Topoľčany
038/5320512
Streda 1.3.
MILLI
Ul. kpt. Jaroša 1132/4 Topoľčany
038/5300 639
Štvrtok 2.3.
Nova
Bernolákova 2476
038/5320 881
Piatok 3.3.
Pilulka
Ľ. Podjavorinskej 2120/1
webygroup

Úvodná stránka