Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Topoľčany

Verejná obchodná súťaž - Predaj nehnuteľnosti - Chata na Duchonke

Mesto Topoľčany vypisuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností v k. ú. Prašice, a to chaty súp. č. 966 na pozemku parc. reg. „C“ č. 3548/66 spolu s pozemkom parc. reg. „C“ č. 3548/66 zastavaná plocha o výmere 118 m² za minimálnu vyvolávaciu cenu 14.900,- €.

Mesto Topoľčany stanovuje zábezpeku vo výške 3.000,- € pre každého záujemcu, ktorú je potrebné zložiť na účet Mesta Topoľčany vedený vo VÚB a.s., číslo účtu: 227 192/0200,  VS: 2311 a fotokópiu výpisu priložiť do obálky s ponukou. Zábezpeka musí byť poukázaná na účet Mesta Topoľčany najneskôr v deň uzávierky obchodnej verejnej súťaže, t. j. 26.08.2013 do 15.00 hod.

V prípade, že zábezpeka nebude zložená, ponuka bude z obchodnej verejnej súťaže vylúčená.  Po skončení obchodnej verejnej súťaže Mesto Topoľčany vráti každému neúspešnému záujemcovi zábezpeku najneskôr do 7 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk. Úspešnému záujemcovi bude zábezpeka odpočítaná z kúpnej ceny.
V prípade zmarenia obchodnej verejnej súťaže úspešným záujemcom, zábezpeka prepadne a bude použitá na úhradu vzniknutých nákladov.

Úspešný záujemca je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu a zaplatiť celú kúpnu cenu do 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, t. j. do 26.09.2013. Pri nedodržaní týchto podmienok prepadne zábezpeka zložená na účet mesta Topoľčany a nehnuteľnosti budú odpredané ďalšiemu záujemcovi v poradí.

Obchodnej verejnej súťaže sa môžu zúčastniť osoby spĺňajúce nasledovné podmienky:
• fyzická osoba staršia ako 18 rokov predloží fotokópiu občianskeho preukazu, 
• právnická osoba predloží originál, resp. overenú fotokópiu výpisu z príslušného registra nie staršieho ako 3 mesiace,
• čestné vyhlásenie o neexistencii dlhov uchádzača voči mestu Topoľčany,
• potvrdenie o poukázaní zábezpeky na účet mesta Topoľčany.

Predložená ponuka (v zalepenej obálke, označenej heslom) musí obsahovať meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, ponúkanú cenu a všetky požadované doklady, vyplývajúce z obchodnej verejnej súťaže.

Ponuky žiadame doručiť do 26.08.2013 do 15.00 hod. do podateľne Mesta Topoľčany – Mestského úradu, alebo poštou na adresu Mesto Topoľčany – MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany. Ponuky je treba predložiť v uzatvorenej obálke, spolu s požadovanými dokladmi, označenej heslom:
“Obchodná verejná súťaž – chata Duchonka“. NEOTVÁRAŤ!

Pri rovnosti ponúk rozhoduje dátum a hodina doručenia ponuky.
Vlastník nehnuteľností si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu z ponúk.

Oboznámiť sa s listom vlastníctva, snímkou z mapy a znaleckým posudkom je možné v dňoch od 08.07.2013 až 23.08.2013 v čase od 8:00 – 11:00 a od 12:00 – 15:00 hod. na oddelení právnom MsÚ v Topoľčanoch, 1. poschodie, č. dverí 229.
Tvaromiestna obhliadka je možná v dňoch 08.07.2013 – 23.08.2013   na základe telefonického dohovoru na čísle 038/5340142, resp. e-mailom na adrese ladislav.novotny@topolcany.sk.

Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční dňa 27.08.2013 o 14.00 hod. v kanc. č. 224 (MsÚ v Topoľčanoch, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 1. poschodie, oddelenie právne). Otvárania obálok sa môžu zúčastniť fyzické osoby a štatutárne orgány právnických osôb, ktoré ponuku podali, alebo nimi poverené osoba na základe notársky overenej plnej moci.

Bližšie informácie získate na oddelení právnom MsÚ Topoľčany, na tel. č. 038/53 40 229,       alebo na www.topolcany.sk.

V Topoľčanoch, 01.07.2013

 

   

        Ing. Peter Baláž
          primátor Mesta Topoľčany


webygroup

Najbližšie zasadnutie MsZ sa bude konať 9. decembra 2015 vo Veľkej zasadačke v budove radnice Topoľčany.

Potrebujete niečo vybaviť?

Pohodlne si stiahnite niektoré vzory žiadostí !

Návrhy VZN

Návrhy VZN predkladaných do MsZ v Topoľčanoch.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Topoľčany

VZN platné na území mesta Topoľčany

Prevádzková doba : od 1.apríla do 30. septembra 07,00 - 20,00 hod. a od 1. októbra do 31.marca 07,00 – 18,00 hod.
Správa pohrebísk bude od 29.6.2015 do 3.7.2015 zatvorená.

ďalšie dni

Sobota 28.11.
Nova
Bernolákova 2476
038/5320 881
Nedeľa 29.11.
Pilulka
Ľ. Podjavorinskej 2120/1
Pondelok 30.11.
Pri nemocnici
Pavlovova 4299
038/5325952
Utorok 1.12.
SALVE
P.O.Hviezdoslava 3797
0948625308
Streda 2.12.
SUNPHARMA
OD Kaufland,
Streďanská 4598/25A
0903998164
Štvrtok 3.12.
Stella
Radlinského 471,
95501 Topoľčany
038/766 35 71

dnes je: 26.11.2015

meniny má: Kornel


17535106

Úvodná stránka