Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Topoľčany

Rekonštrukcia 3D kina - Oznam

Rekonštrukcia 3D kina - Oznam Rekonstrukcia 3D kina Topolcany.pdf Rekonstrukcia 3D kina Topolcany.pdf (17.1 kB)

Obchodná verejná súťaž MsKS - prenájom nehnuteľnosti

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany, Nám. Ľ. Štúra 2357/2, Topoľčany

 

 

Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na prenájom

nebytových priestorov v Dome kultúry ČSA, vchod od Ul. Štúrova súp. č. 4914 v Topoľčanoch

 

1. Predmet nájmu: nebytové priestory nachádzajúce sa v priestoroch Domu kultúry na prízemí, s vchodom od ul. Štúrova v Topoľčanoch, zapísaný na LV č. 2354 ako stavba súp. č. 4914, na pozemku parc. č. 304/26 v k. ú. Topoľčany. Na každý obchodný priestor záujemca predloží samostatnú ponuku.

 

2. Plocha:                   obchodný priestor č. 1                       73,78  m2 + ostatný priestor

                                    obchodný priestor č. 2                     113,75  m2 + ostatný priestor

                                   obchodný priestor č. 3                       60,69  m2 + ostatný priestor

                                    obchodný priestor č. 4                       68,28  m2 + ostatný priestor

                                    ostatný priestor                                 77,70  m2

Ku každému obchodnému priestoru prislúcha podiel ¼ na ostatnom priestore

/ 77,70 m2 : 4 = 19,43 m2/, ktorý pozostáva zo vstupnej chodby a sociálnych zariadení/

 

3. Účel: obchodná činnosť, kancelárie alebo služby pre obyvateľstvo

 

4. Obsah ponuky:  

a/ ponuková jednotková cena za prenájom -  obchodný priestor v EUR/m2/rok

                                                                        ostatný priestor v EUR/m2/rok

b/ druh plánovanej činnosti

c/ fotokópia oprávnenia podnikať v plánovanej činnosti

d/ čestné vyhlásenie, že uchádzač má splnené všetky daňové poplatky a finančné

povinnosti voči mestu Topoľčany.

e/ presné označenie záujemcu

(fyzická osoba: meno, priezvisko, rodné meno, trvalé bydlisko, rodné číslo a telefónne číslo,

právnická osoba: názov, právna forma, sídlo, IČO, meno konajúcej osoby a telefónne číslo oprávnenej osoby)

f/ dátum a podpis záujemcu, v prípade právnickej osoby aj odtlačok pečiatky a uvedenie mena a funkcie osoby oprávnenej konať v jej mene.

 

 

Jednotková cena za prenájom priestorov nesmie byť nižšia ako je stanovená VZN o cenách

nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Topoľčany č. 12/2012, čl. 3, bod 1,

a čl. 4, bod A/, zvýšená o ročnú mieru inflácie za rok 2012 (3,6%). Ponuky, ktorých jednotkové ceny budú nižšie ako minimálne, budú zo súťaže vylúčené.

 

V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu

/spotreba vody a energie/, ktoré budú účtované samostatne mimo nájmu.

 

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú.

Prípadné investície do nebytových priestorov schvaľuje MsZ. Investície vložené

nájomcom prenajímateľ neumožní započítať do platieb nájomného.

Ponuky v zalepenej obálke označené heslom „Súťaž – prenájom nebyt. priestoru DK č. ........“ zasielajte na adresu: MsKS Topoľčany, oddelenie ekonomické a prevádzky, Nám. Ľ. Štúra 2357, 955 01 Topoľčany.

 

5. Termín možného doručenia ponúk:  19.9.2014 do 12,00 hod.

Uchádzač má právo zúčastniť sa otvárania obálok s cenovými ponukami, ktoré sa bude

konať 23.9.2014 o 13.00 hod. v kancelárií riaditeľa MsKS Topoľčany.

Bližšie informácie, resp. obhliadku, o predmetnom nebytovom priestore si môžete dohodnúť s pracovníkom oddelenia ekonomického a prevádzky MsKS Topoľčany, č.t. 038/5369414.

 

Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.

 

MsKS Topoľčany si vyhradzuje právo nevybrať žiadnu z predložených ponúk.

 

Úspešný záujemca je povinný uzatvoriť NZ do 30 dní od ukončenia OVS.

 

Pravdepodobný termín prenájmu nebytových priestorov je od 1.10.2014.

 

Zapisovateľka Mestskej volebnej komisie a oznámenie o čase a spôsobe preberania kandidátnych listín

Verejná obchodná súťaž - predaj nehnuteľnosti - pozemok

 

 

Mesto Topoľčany vypisuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti za nasledovných podmienok:

 

Čl. I

Predmet obchodnej verejnej súťaže

 

1. Predmetnom obchodnej verejnej súťaže  je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu pozemku v k. ú. Topoľčany v priemyselnej zóne „Práznovská cesta“ zapísaného na liste vlastníctva č. 4618, a to parc. reg. „C“ č. 6009/21 ostatná plocha o výmere  26.936 m².

 

2. Minimálna cena, za ktorú sa táto nehnuteľnosť ponúka je stanovená uznesením MsZ v Topoľčanoch č. 25/2014/VIII./22/B bod 2 zo dňa 03.09.2014 na 355.000,- €.

 

3. Pozemok je možné v zmysle platného územného plánu mesta Topoľčany využiť na priemyselnú výrobu, skladové hospodárstvo a služby, ktoré svojou činnosťou nadmerne nepoškodzujú životné prostredie.

 

4. Na pozemku parc. reg. „C“ č. 6009/21 je zriadené vecné bremeno v prospech oprávneného Západoslovenskej distribučnej a.s. a ním povereným osobám spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku:

a) strpieť na časti pozemku zriadenie, uloženie, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby v rozsahu vyznačenom v GP č. 236/2012,

b) strpieť vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami.

 

Na pozemku parc. reg. „C“ č. 6009/21 je zriadené vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť uloženie STL plynovodu v prospech vlastníka plynovodu v rozsahu vyznačenom v GP č. 4027365-720-51/2014.

Úspešný uchádzač v obchodnej verejnej súťaži bude zaviazaný pristúpiť k týmto už zriadeným vecným bremenám.

 

 

Čl. II.

Časový harmonogram obchodnej verejnej súťaže

 

1. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže:                 11.09.2014

2. Uzávierka predkladania súťažných návrhov:          13.10.2014, o 15.00 hod.

3. Vyhodnotenie návrhov súťaže:                                     14.10.2014, o 9.00 hod.

4. Schválenie prevodu nehnuteľnosti MsZ:                29.10.2014

5. Oznámenie výsledku vyhodnotenia návrhov:         do 07.11.2014

 

 

 

Čl. III.

Podávanie a náležitosti návrhu

 

1. Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke na adresu vyhlasovateľa:

Mesto Topoľčany

Mestský úrad Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 1/1

955 01  Topoľčany

 

2. Záujemca obálku viditeľne označí textom:

NEOTVÁRAŤ! “Obchodná verejná súťaž – parc. č. 6009/21“.

 

3. Záujemcovia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy na adresu uvedenú v ČL. III. ods. 1 alebo osobne do podateľne mestského úradu.

 

4. Súťažný návrh musí obsahovať:

a)presné označenie záujemcu

(fyzická osoba: meno, priezvisko, rodné meno, trvalé bydlisko, rodné číslo a telefónne číslo,

právnická osoba: názov, právna forma, sídlo,  IČO, meno konajúcej osoby a telefónne číslo oprávnenej osoby),

b) - fyzická osoba staršia ako 18 rokov predloží fotokópiu občianskeho preukazu, 

- právnická osoba predloží originál, resp. overenú fotokópiu výpisu z príslušného registra nie staršieho ako 3 mesiace,

c) čestné vyhlásenie o neexistencii dlhov uchádzača voči mestu Topoľčany,

d) označenie nehnuteľnosti a cenovú ponuku za ponúkanú nehnuteľnosť, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna ponuková cena,

e) investičný zámer na využitie ponúkanej nehnuteľnosti s predpokladaným počtom novovytvorených pracovných miest do 1 roka od realizácie investičného zámeru,

f) potvrdenie o poukázaní zábezpeky na účet mesta Topoľčany,

g) vyhlásenie záujemcu, že ponúkanú nehnuteľnosť kúpi tak, ako leží za ním navrhovanú cenu, ktorú zaplatí najneskôr do 31.05.2015, t. j. že v tento deň budú finančné prostriedky pripísané na účet vyhlasovateľa,

h) dátum a podpis záujemcu, v prípade právnickej osoby aj odtlačok pečiatky a uvedenie mena a funkcie osoby oprávnenej konať v jej mene.

 

5. Povereným zamestnancom mesta pre obchodnú verejnú súťaž je Mgr. Miroslav Bačík, kancelária č. 229, tel. č. 5340229. Bližšie informácie k Územnému plánu mesta Topoľčany poskytne Ing. Katarína Francová, kanc. č. 237, tel. č. 5340237.

 

6. Návrhy, ktoré nebudú spĺňať podmienky súťaže budú pri vyhodnocovaní návrhov zo súťaže vylúčené.

 

 

 

 

Čl. IV

Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 

1. Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na internetovej stránke www.topolcany.sk, na úradnej tabuli mesta Topoľčany a zverejnením oznamu v týždenníku Pardon dňa 11.09.2014.

 

2. Záujemca môže predložiť najviac jeden návrh. V prípade, že záujemca podá viac návrhov, všetky budú zo súťaže vylúčené.

 

3. V návrhu je potrebné preukázať investičný zámer na využitie pozemku s predpokladaným počtom novovytvorených pracovných miest do 1 roka od jeho realizácie.  Investičný zámer musí byť realizovaný, t. j. stavba na pozemku parc. reg. „C“ č. 6009/21 musí byť skolaudovaná najneskôr do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníctva pozemku kupujúcim.

V kúpnej zmluve bude dohodnuté vedľajšie ustanovenie v súlade s § 610 Občianskeho zákonníka, že kupujúci sa zaväzuje realizovať investičný zámer podľa návrhu predloženého do obchodnej verejnej súťaže v termíne najneskôr do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníctva pozemku kupujúcim a v prípade, že kupujúci tento záväzok nedodrží, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Zároveň bude v kúpnej zmluve zriadené vecné predkupné právo v prospech mesta Topoľčany k predmetnému pozemku, ktoré pôsobí aj voči nástupcom kupujúceho, v zmysle ktorého sa kupujúci zaväzuje ponúknuť na predaj uvedený pozemok predávajúcemu  za rovnakú cenu, za akú ho tento odkúpil od mesta Topoľčany, pričom lehota splatnosti kúpnej ceny bude dohodnutá v rozsahu 4 mesiace. Predkupné právo bude zriadené po dobu realizácie investičného zámeru.

 

4. Navrhovaná cena nesmie byť nižšia ako minimálna cena stanovená v podmienkach tejto obchodnej verejnej súťaže. Kúpna cena musí byť uhradená najneskôr do 31.05.2015. Pre prípad, že kúpna cena bude hradená prostredníctvom úveru, bude s úspešným záujemcom podpísaná zmluva o budúcej kúpnej zmluve. Riadna kúpna zmluva bude podpísaná a návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude podaný až po uhradení kúpnej ceny.

 

5. Záujemca je povinný najneskôr do termínu uzávierky podávania návrhov zložiť zábezpeku vo výške 50.000,- € na účet mesta Topoľčany vedený vo VÚB a.s., číslo účtu: 227 192/0200 (IBAN: SK23 0200 0000 0000 0022 7192, BIC: SUBASKBX), ako variabilný symbol uvedie fyzická osoba rodné číslo a právnická osoba IČO.  Fotokópiu výpisu je záujemca povinný priložiť do obálky s ponukou. V prípade, že zábezpeka nebude zložená, ponuka bude z obchodnej verejnej súťaže vylúčená. 

Po skončení obchodnej verejnej súťaže Mesto Topoľčany vráti každému neúspešnému záujemcovi zábezpeku najneskôr do 07.11.2014. Úspešnému záujemcovi bude zábezpeka odpočítaná z kúpnej ceny.

V prípade zmarenia obchodnej verejnej súťaže úspešným záujemcom, zábezpeka prepadne v prospech mesta Topoľčany a mesto Topoľčany ponúkne podpísanie kúpnej zmluvy ďalšiemu účastníkovi obchodnej verejnej súťaži podľa poradia stanoveného komisiou na vyhodnotenie ponúk.

6. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.

 

7. Výsledok obchodnej verejnej súťaže bude predložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Topoľčanoch.

 

Čl. V

Hodnotenie návrhov

 

1. Na otváranie obálok a vyhodnotenie súťažných návrhov menuje primátor mesta Topoľčany komisiu, ktorá vyhodnotí návrhy v termíne určenom v harmonograme. Členovia komisie budú menovaní z poslancov mestského zastupiteľstva a zamestnancov mesta. Členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie.

 

2. Otvárania obálok sa môžu zúčastniť fyzické osoby a štatutárne orgány právnických osôb, ktoré ponuku podali, alebo nimi poverené osoba na základe notársky overenej plnej moci.

 

3. Komisia po otvorení obálok pristúpi k hodnoteniu návrhov, pričom postupuje nasledovne:

a) obálky sa otvárajú v poradí, v akom boli doručené

b) po otvorení obálky komisia skontroluje splnenie všetkých podmienok súťaže,

c) v prípade zistenia nedostatkov komisia súťažný návrh vylúči,

d) komisia vyhodnotí návrhy, pričom berie do úvahy navrhovanú cenu, investičný zámer a predpokladaný počet novovytvorených pracovných miest.

 

4. O vyhodnotení návrhov sa v lehote určenej v harmonograme súťaže zašle písomné oznámenie všetkým záujemcom, v ktorom bude uvedené poradie záujemcu podľa vyhodnotenia návrhu.

 

5.  Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu z ponúk.

 

6. Po vyhodnotení súťažných návrhov komisia predloží mestskému zastupiteľstvu návrh na schválenie prevodu vlastníctva pozemku v prospech záujemcu, ktorého návrh bol vyhodnotený ako víťazný.

 

7. Po schválení prevodu mestským zastupiteľstvom bude víťazný záujemca vyzvaný na podpísanie zmluvy a uhradenie kúpnej ceny v určenej lehote. V prípade, ak tento záujemca odstúpi, na podpísanie zmluvy bude vyzvaný uchádzač, ktorý sa v súťaži umiestnil ako druhý v poradí.

 

V Topoľčanoch, 08.09.2014

 

 

                                                                           Ing. Peter Baláž

                                                                     primátor Mesta Topoľčany

VII. Topoľčiansky deň zdravia

VII. Topoľčiansky deň zdravia den zdravia 2014 , plagát.pdf den zdravia 2014 , plagát.pdf (295.7 kB)

Centrum voľného času Topoľčany - ponuka na šk. rok 2014/2015

Súbor na stiahnutie CVC.pdf CVC.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie CVC_ponuka_2014_2015.png CVC_ponuka_2014_2015.png (660 kB)

Veľký Topoľčiansky Jarmok 2014

Súbor na stiahnutie VTJ_2014_pozvanka.pdf VTJ_2014_pozvanka.pdf (47.8 kB)
Súbor na stiahnutie VTJ_2014_podmienky_pridelenia_plochy.pdf VTJ_2014_podmienky_pridelenia_plochy.pdf (122.4 kB)
Súbor na stiahnutie VTJ_2014_cennik.pdf VTJ_2014_cennik.pdf (42.7 kB)

Vyhlásenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s

Súbor na stiahnutie Generalny pardon.pdf Generalny pardon.pdf (35.4 kB)

Kultúrno - spoločenské akcie v meste Topoľčany v roku 2014

Súbor na stiahnutie Kulturno_spolocenske_akcie_20140807.pdf Kulturno_spolocenske_akcie_20140807.pdf (47.9 kB)

Prerušenie dodávky el. energie - Oznam

Vec:  Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú

 

dňa 29.09.2014 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

 

V čase od 07:30 hod.  do 08:45 hod.:

STUMMEROVA č. 101, 101/ZA, 103, 105, 106, 107, 108, 110, 110/ZA, 111, 112, 113, 

119, 81, 81/ZA, 83, 85/BL, 85/VE, 89, 91, 93, 95, 95/VE, 97, 99

 

 

dňa 29.09.2014 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

 

V čase od 12:00 hod.  do 14:00 hod.:

KRUŠOVSKÁ č. 73/ZA

 

dňa 30.09.2014 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

 

V čase od 08:00 hod.  do 12:00 hod.:

STUMMEROVA č. 150, 150/VE, 151, 152, 154, 154/OP, 156, 158, 160, 162,

 162/VE, 162/ZA, 164, 166, 176

 

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice (naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete na internete: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

 

 


webygroup

Najbližšie zasadnutie MsZ sa bude konať 29. októbra 2014 vo Veľkej zasadačke v budove radnice Topoľčany

Potrebujete niečo vybaviť?

Pohodlne si stiahnite niektoré vzory žiadostí !

Návrhy VZN

Návrhy VZN predkladaných do MsZ v Topoľčanoch.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Topoľčany

VZN platné na území mesta Topoľčany

Dnes má službu:

SALVE
P.O.Hviezdoslava 3797

0948625308

ďalšie dni

Streda 17.9.
SALVE
P.O.Hviezdoslava 3797
0948625308
Štvrtok 18.9.
Alea
Nám. M. R. Štefánika
038/5320174
Piatok 19.9.
BioMed
Ul. 17. novembra 1300/14
038/7663533
Sobota 20.9.
Centrum
Štúrova 2
038/5322026
Nedeľa 21.9.
Herba
Pribinova 5
038/5322871
Pondelok 22.9.
Junior
Jesenského 2183
038/5310220
Utorok 23.9.
Dr. MAX, Škultétyho
Škultétyho 1
038/3214406
Streda 24.9.
Dr. MAX, M.R.Štefánika
M.R.Štefánika 2288/17
0901 961 465

dnes je: 17.9.2014

meniny má: Olympia


11826159

Úvodná stránka