Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Topoľčany

Obchodná verejná súťaž - Nebytové priestory - Dom Kultúry

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany, Nám. Ľ. Štúra 2357/2, Topoľčany

 

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom

nebytových priestorov v Dome kultúry ČSA, vchod od Ul. Štúrova súp. č. 4914 v Topoľčanoch

 

1. Predmet nájmu: nebytové priestory nachádzajúce sa v priestoroch Domu kultúry na prízemí, s vchodom od ul. Štúrova v Topoľčanoch, zapísaný na LV č. 2354 ako stavba súp. č. 4914, na pozemku parc. č. 304/26 v k. ú. Topoľčany. Na každý obchodný priestor záujemca predloží samostatnú ponuku.

 

2. Plocha:                   obchodný priestor č. 2                     113,75  m2 + ostatný priestor

                                    obchodný priestor č. 3                       60,69  m2 + ostatný priestor

                                    obchodný priestor č. 4                       68,28  m2 + ostatný priestor

                                    ostatný priestor                                 58,29  m2

Ku každému obchodnému priestoru prislúcha podiel 1/3  na ostatnom priestore

/ 58,29 m2 : 3 = 19,43 m2/, ktorý pozostáva zo vstupnej chodby a sociálnych zariadení.

 

3. Účel: obchodná činnosť, kancelárie alebo služby pre obyvateľstvo

 

4. Obsah ponuky:  

a/ ponuková jednotková cena za prenájom -  obchodný priestor v EUR/m2/rok

                                                                        ostatný priestor v EUR/m2/rok

b/ druh plánovanej činnosti

c/ fotokópia oprávnenia podnikať v plánovanej činnosti

d/ čestné vyhlásenie, že uchádzač má splnené všetky daňové poplatky a finančné

povinnosti voči mestu Topoľčany.

e/ presné označenie záujemcu

(fyzická osoba: meno, priezvisko, rodné meno, trvalé bydlisko, rodné číslo a telefónne číslo,

právnická osoba: názov, právna forma, sídlo, IČO, meno konajúcej osoby a telefónne číslo oprávnenej osoby)

f/ dátum a podpis záujemcu, v prípade právnickej osoby aj odtlačok pečiatky a uvedenie mena a funkcie osoby oprávnenej konať v jej mene.

 

 

Jednotková cena za prenájom priestorov nesmie byť nižšia ako je stanovená VZN o cenách

nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Topoľčany č. 12/2012, čl. 3, bod 1,

a čl. 4, bod A/, zvýšená o ročnú mieru inflácie za rok 2012 (3,6%). Ponuky, ktorých jednotkové ceny budú nižšie ako minimálne, budú zo súťaže vylúčené.

 

V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu

/spotreba vody a energie/, ktoré budú účtované samostatne mimo nájmu.

 

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú.

Prípadné investície do nebytových priestorov schvaľuje MsZ. Investície vložené

nájomcom prenajímateľ neumožní započítať do platieb nájomného.

Ponuky v zalepenej obálke označené heslom „Súťaž – prenájom nebyt. priestoru DK č. ........“ zasielajte na adresu: MsKS Topoľčany, oddelenie ekonomické a prevádzky, Nám. Ľ. Štúra 2357, 955 01 Topoľčany.

 

5. Termín možného doručenia ponúk:  22.12.2014 do 12,00 hod.

Uchádzač má právo zúčastniť sa otvárania obálok s cenovými ponukami, ktoré sa bude

konať 5.1.2015 o 13.00 hod. v kancelárií riaditeľa MsKS Topoľčany.

Bližšie informácie, resp. obhliadku, o predmetnom nebytovom priestore si môžete dohodnúť s pracovníkom oddelenia ekonomického a prevádzky MsKS Topoľčany, č.t. 038/5369414.

 

Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.

 

MsKS Topoľčany si vyhradzuje právo nevybrať žiadnu z predložených ponúk.

 

Úspešný záujemca je povinný uzatvoriť NZ do 30 dní od ukončenia OVS.

 

Pravdepodobný termín prenájmu nebytových priestorov je od 1.2.2015.

 

City monitor - od 1.12.2014 už aj v Topoľčanoch!

Od 1.12.2014 funguje v meste Topoľčany aplikácia City monitor, ktorá slúži občanom mesta na rýchle a jednoduché nahlasovanie podnetov prostredníctvom smartfónov s OS Android, alebo IOS pre uživateľov telefónov Apple... V prílohe je k stiahnutiu PDF dokument pre podrobnejší popis aplikácie,  i link pre jej bezplatné stiahnutie z  Google Play, alebo Appstore.

Trápia vás výtlky, smeti, čierne skládky, alebo nefunkčné osvetlenie ? Prostredníctvom aplikácie City Monitor to jednoducho anonymne nahláste a zodpovedný pracovník mesta sa bude vašemu podnetu venovať a problém sa bude riešiť a o jeho štádiu vybavenia budete informovaný pomocou push notifikácií na váš smartfón.

Pre občanov, ktorí nevlastnia smartfón je na stránke www.topolcany.sk k dispozícii odkaz na stránku citymonitor.sk, kde môžu tento podnet podať.

 

                                                                   logo citymonitor

City monitor informácia City_Monitor_informacia.pdf City_Monitor_informacia.pdf (938.3 kB)

Vianočné trhy 2014

Súbor na stiahnutie VT_oznam.pdf VT_oznam.pdf (75.8 kB)
Súbor na stiahnutie VT_cennik.pdf VT_cennik.pdf (51.5 kB)

Kultúrno - spoločenské akcie v meste Topoľčany v roku 2014

Súbor na stiahnutie Akcie_Topolcany_2014_verzia20141007.pdf Akcie_Topolcany_2014_verzia20141007.pdf (95.2 kB)

webygroup

Najbližšie zasadnutie MsZ sa bude konať 25.2.2015 vo Veľkej zasadačke v budove radnice Topoľčany.

Potrebujete niečo vybaviť?

Pohodlne si stiahnite niektoré vzory žiadostí !

Návrhy VZN

Návrhy VZN predkladaných do MsZ v Topoľčanoch.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Topoľčany

VZN platné na území mesta Topoľčany

Dnes má službu:

Nova
Bernolákova 2476

038/5320 881

ďalšie dni

Nedeľa 21.12.
Nova
Bernolákova 2476
038/5320 881
Pondelok 22.12.
Pilulka
Ľ. Podjavorinskej 2120/1
Utorok 23.12.
Pri nemocnici
Pavlovova 4299
038/5325952
Streda 24.12.
SALVE
P.O.Hviezdoslava 3797
0948625308
Štvrtok 25.12.
Stella
Radlinského 471,
95501 Topoľčany
038/766 35 71
Piatok 26.12.
V nemocnici
Pavlovova 17
038/5313849
Sobota 27.12.
Alea
Nám. M. R. Štefánika
038/5320174
Nedeľa 28.12.
BioMed
Ul. 17. novembra 1300/14
038/7663533

dnes je: 21.12.2014

meniny má: Bohdan


13077796

Úvodná stránka