Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Topoľčany
 
 

Mesto Topoľčany

Informácia o zápise detí do materských škôlVytlačiť
 

DetiMesto Topoľčany zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Balážom oznamuje, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre šk. rok 2017/2018 sa uskutoční podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. v pracovných dňoch od 1. mája 2017 do 31. mája 2017.

Bližšie informácie (najmä interný termín a čas zápisu, miesto zápisu a interné podmienky prijímania detí) poskytuje riaditeľka príslušnej materskej školy osobne a prostredníctvom vývesky umiestnenej na budove školy alebo oznamom na webovej stránke školy, resp. na inom verejne prístupnom mieste. Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú je potrebné predložiť riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Materské školy v zriaďovacej pôsobnosti mesta Topoľčany

 • Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany
 • Materská škola, Gagarinova 2636/15, Topoľčany
 • Materská škola, J. Kráľa 1594/1, Topoľčany
 • Materská škola, Lipová 1736/2, Topoľčany
 • Materská škola, Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany
 • Materská škola, Škultétyho 2630/10, Topoľčany
 • Materská škola, Tribečská 2633/12, Topoľčany
 • Materská škola, Tribečská 2703/10, Topoľčany
 • Materská škola, Čerešňová 90/44, Topoľčany - Veľké Bedzany

 
 

Prosíme návštevníkov kina aby udržovali poriadok

Kino 2KinoMesto Topoľčany a Mestské kultúrne stredisko Topoľčany prosí návštevníkov kina aby počas predstavení udržiavali v kinosále poriadok a vzniknutý odpad po ukončení predstavenia odhodili do kontajnerov na to určených. Ďakujeme za pochopenie.


 

Štatistický úrad oznamuje

Logo štatistického úraduSIovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) vrámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2017 vybraných takmer 500 obcí, medzi nimi aj mesto Topoľčany. Do zisťovenia je zaradených cca 6 000 domácností. Zisťovanie sa uskutoční v dňoch 10. apríla až 29. mája 2017. V tomto období vybrané domácnosti v meste navštívi zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Viac informácií nájdete v prílohe.

Štatistický úrad Stovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje vroku 2017 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT). Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnýmí a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručnosti obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technólógií. Zisťovanie sa uskutoční od 20 apríla do 31. mája 2017. V tomto období vybrané domácnosti v meste navštívi zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Viac informácií nájdete v prílohe.


 
Oznam štatistické zisťovanie EU SILC

 
Oznam štatistické zisťovanie IKT

 

Za chybu sa Mestský úrad ospravedlňuje!

ErbKalendári zvozu odpadu a vytriedených surovín pre rok 2017, ktorý Vám bol doručený koncom roku 2016, sme nesprávne uviedli, že drobný stavebný odpad je možné bezplatne odovzdať na Dotrieďovacom dvore.

Za množstvový zber drobných stavebných odpadov, ktoré sa odovzdávajú na Dotrieďovacom dvore majú povinnosť občania platiť zo zákona. Táto povinnosť je stanovená v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 81 ods.1. Povinnosť platiť za množstvový zber drobných stavebných odpadov prenieslo mesto z vyššie uvedeného zákona do Všeobecne záväzného nariadenia mesta Topoľčany č. 8/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi (§ 7 ods.5). Výška miestneho poplatku za drobný stavebný odpad pre rok 2017 je stanovená v Dodatku č. 2/2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Topoľčany č.12/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v článku 2 ods. 3. Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady je pre rok 2017 stanovená pre územie mesta Topoľčany 0,0313 €/kg v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov. Vyššie citované všeobecne záväzné nariadenia a zákony zobrazíte kliknutím na ich názov.


 

Ochotnícke amatérske divadlo SEMTAM hľadá nových členov

Ochotnícke amatérske divadlo SEMTAM hľadá nových členov. Privítame talentovaných hercov, dramaturgov, technikova, ale i hocikoho, kto má rád divadlo. Ak máte záujem o ponuku a chcete sa stať členom nášho divadla kontaktujte nás na e-mailovej adrese: divadlo.semtam@gmail.com, prípadne telefonicky na čísle: 0911 952 206.


 

Do práce na bicykli 2017

PlagátMesto Topoľčany sa zapojilo do celoslovenskej súťaže "Do práce na bicykli". V rámci súťaže je možné vytvárať súťažné tími na adrese: www.dopracenabicykli.eu, kde sa dozviete aj všetky podrobné informácie. Registrovaní uchádzači majú šancu získať elektrobicykel od eCyklo.sk, mestský bicykel DEMA a ďalšie ceny.


 

Štatistický úrad SR oznamuje

Logo ŠÚ SRNárodná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey).

Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch február až apríl 2017. Vtomto období vybrané domácnosti v meste navštívi zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa služobným preukazom zamestnanca ŠÚ SR a oficiálnym listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR. Všetky informácie, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru. So všetkými odpoveďami na otázky bude narábané ako s citlivými údajmi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj s európskou legislatívou o dôvernosti osobných údajov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohe.


 
Štatistické zisťovanie - podrobnejšie informácie

 

Výrub stromov na Ul. mieru v Topoľčanoch

StromStromNa základe zdravotného stavu uvedených drevín, Mesto Topoľčany ako vlastník a správca zelene požiadal o výrub. Dreviny rastú v uličnej aleji, väčšina posudzovaných drevín je v období starnutia, kde degeneratívne procesy výrazne prevládajú nad rastovými, prevládajú rozkladné procesy drevokaznými hubami. Na kmeňoch sa nachádzajú poškodenia (dutiny) a glejotok. Dutiny v kmeňoch a dutiny v korunách stromov, zamokajúcou zrážkovou vodou podporujú rozvoj hnilobných procesov,Strom čo je príčinou zhoršenej stability stromov a dochádza k bezprostrednému ohrozeniu životu a zdravia ľudí a majetku. Na základe tohto stavu bolo vydané právoplatné rozhodnutie o výrube – súhlas na výrub drevín.

StromJedná sa o obnovu uličnej aleje, ktorá má viac ako 50 rokov. Pri obnove uličných alejí sa postupuje celkovou výmenou, výrub bude uskutočnený na dve etapy, pričom druhá sa uskutoční na konci roka. V rozhodnutí o výrube bola určená náhradná výsadba. Ako náhradná výsadba bude uskutočnená výsadba 40 ks drevín a 300 ks kríkov. Stromy budú nahradené len jednou stranou ulice, z dôvodu jestvujúceho plynového vedenia, na opačnej strane ulice budú vysadené kríky. Obrázky je možné zväčšiť kliknutím na ich ikonu.


 

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl

Zápis

Mesto Topoľčany zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Balážom oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre šk. rok 2017/2018 sa uskutoční v súlade s VZN Mesta Topoľčany č. 3/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadených Mestom Topoľčany v pracovných dňoch od 1. apríla 2017 do 30. apríla 2017 v čase od 13:00 hod. do 16:00 hod.

Bližšie informácie poskytne riaditeľstvo príslušnej základnej školy osobne, prostredníctvom webovej stránky školy, resp. na výveske umiestnenej na budove školy.

Prehľad základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany


 

Kurz práce s fotografiou

fotografia

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany organizuje KURZ PRÁCE S FOTOGRAFIOU. Dĺžka trvania kurzu bude 2 mesiace. Podmienkou začatia kurzu je prihlásenie minimálne piatich účastníkov. Ďalšie potrebné informácie nájdete na nižšie uvedenom odkaze:

KURZ PRÁCE S FOTOGRAFIOU


 

Vitajte na stránkach mesta Topoľčany

Aktuálne sa nachádzate na úvodnej stránke mesta www.topolcany.sk, ktorá je ďalej členená do 4 kategórií: Samospráva, Ako vybaviť, Návštevník a voľný čas a Transparentné mesto. 

Samospráva

V časti samospráva získate informácie o Primátorovi mesta Topoľčany, Mestskom zastupiteľstve, Mestskom úrade, Mládežníckom parlamente, Mestskej polícii, školstve, športových kluboch a organizáciách v meste, projektoch mesta, strategických dokumentoch a voľbách.

Ako vybaviť

Ako samotný názov napovedá, v tejto časti stránky mesta nájdete všetky potrebné informácie k vybaveniu vašich záležitostí. Tu získate informácie ako:

 • Kde vybavíte?
 • Čo k vybaveniu potrebujete?
 • Lehoty na podanie a vybavenie,
 • Formuláre na stiahnutie,
 • Náležitosti formulárov,
 • Legislatívna úprava k danej problematike,
 • Poplatky. 

Návštevník a voľný čas

Táto časť stránky mesta je zameraná na informácie o možnostiach trávenia voľného času a s tým súvisiacich služieb. Nájdete tu informácie o  meste Topoľčany, o jeho histórii a pamiatkach  a o regióne Topoľčany, vrátane bohatej fotogalérie. Súčasťou je aj kalendár kultúrnych podujatí a informácie o tradičných podujatiach v meste a regióne. Pre milovníkov umenia je tu umiestnená Galéria mesta Topoľčany so všetkými potrebnými informáciami. Nielen návštevníkov, ale i domácich určite potešia Typy na výlet, v rámci ktorých sú sústredené informácie o prírodných zaujímavostiach, historických pamiatkach, múzeách a kultúre nielen v rámci mesta, ale aj celého regiónu. Nechýbajú ani informácie o službách v oblasti gastronómie, ubytovania, zábavy a športu, nákupov, dopravy a informácie o bankách a zmenárňach.

Transparentné mesto

V rámci transparentného mesta sú zverejňované informácie o verejnom obstarávateľovi, zmluvy faktúry a objednávky, všeobecne záväzné nariadenia, štatúty, poriadky, smernice, zásady, dokumenty, informácie o majetku mesta, verejných obstarávaniach, grantoch a dotáciách z fondu primátora a o správnych poplatkoch vyberaných mestom. Súčasťou  transparentného mesta je aj diskusia, kde sú zverejňované námety a podnety pre MsÚ a MsP. Ďalej tu nájdete rozpočet mesta, záverečné účty mesta a rozbory hospodárení, výročné správy a poradovník na byty.


 

dnes je: 29.4.2017

meniny má: Lea

Dnes má službu:

Melissa
Továrnická 1029/12,
955 01 Topoľčany

038/5320512

ďalšie dni

Sobota 29.4.
Melissa
Továrnická 1029/12,
955 01 Topoľčany
038/5320512
Nedeľa 30.4.
MILLI
Ul. kpt. Jaroša 1132/4 Topoľčany
038/5300 639
Pondelok 1.5.
Nova
Bernolákova 2476
038/5320 881
Utorok 2.5.
Pilulka
Ľ. Podjavorinskej 2120/1
Streda 3.5.
Pri nemocnici
Pavlovova 4299
038/5325952
Štvrtok 4.5.
SALVE
P.O.Hviezdoslava 3797
0948625308
Piatok 5.5.
Benu
OD Kaufland Streďanská 4598/25A,
95501 Topoľčany
0903 998 164
Sobota 6.5.
Stella
Radlinského 471,
95501 Topoľčany
038/766 35 71
webygroup

Úvodná stránka